فصل اول : راهبردهای حل مساله1.

 

 

2.
 
 

3.
 
 

4.
 
 

5.
 
 

6.
 
 

7.
 
 

8.