پاسخنامه تمرینات کتاب درسی نهم


پاسخنامه تشریحی تمرینات کتاب درسی ریاضی نهم


 در این قسمت میتوانید به پاسخنامه تمرینات کتاب درسی و کار در کلاس های هر فصل دسترسی داشته باشید

 

عنوان فصل ↓ لینک دانلود ↓
فصل اول : مجموعه ها دانلود پاسخ تمرینات فصل اول
فصل دوم : عددهای حقیقی دانلود پاسخ تمرینات فصل دوم
فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه دانلود پاسخ تمرینات فصل سوم
فصل چهارم : توان و ریشه دانلود پاسخ تمرینات فصل چهارم
فصل پنجم : عبارت های جبری دانلود پاسخ تمرینات فصل پنجم
فصل ششم : خط و معادله های خط دانلود پاسخ تمرینات فصل ششم
فصل هفتم : عبارت های گویا دانلود پاسخ تمرینات فصل هفتم
فصل هشتم : حجم و مساحت دانلود پاسخ تمرینات فصل هشتم