پاسخنامه تمرینات کتاب درسی هشتم


پاسخنامه تشریحی تمرینات کتاب درسی ریاضی هشتم


در این قسمت میتوانید به پاسخنامه تمرینات کتاب درسی و کار در کلاس های هر فصل دسترسی داشته باشید

 

عنوان فصل ↓ لینک دانلود ↓
فصل اول : عددهای صحیح و گویا دانلود پاسخ تمرینات فصل اول
فصل دوم : حساب عددهای طبیعی دانلود پاسخ تمرینات فصل دوم
فصل سوم : چندضلعی ها
دانلود پاسخ تمرینات فصل سوم
فصل چهارم : جبر و معادله دانلود پاسخ تمرینات فصل چهارم
فصل پنجم : بردار و مختصات دانلود پاسخ تمرینات فصل پنجم
فصل ششم : مثلث دانلود پاسخ تمرینات فصل ششم
فصل هفتم : توان و جذر دانلود پاسخ تمرینات فصل هفتم
فصل هشتم : آمار و احتمال دانلود پاسخ تمرینات فصل هشتم
فصل نهم : دایره ها دانلود پاسخ تمرینات فصل نهم